Polityka prywatności

I. Postanowienia Ogólne

W trosce o zachowanie prawa do prywatności użytkowników serwisów Alpina Sport (zwanych dalej Serwisami) oraz wypełnienia wymogów wynikających z przepisów prawa, Ośrodek Sportu i Rekreacji Alpina Sport z siedzibą w Muszynie 33-370, Złockie 76 (zwana dalej Alpina Sport), publikuje dokument, w którym wyjaśnia i informuje o sposobie, w jaki dane przekazane przez użytkowników Serwisów (zwanych dalej Użytkownikami) są gromadzone, przetwarzane i zabezpieczane.

Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisów, Użytkownik powinien zapoznać się z treścią niniejszej Polityki Prywatności.

II. Gromadzenie I Przetwarzanie Danych Przez Alpina Sport

Administratorem danych osobowych (Administrator) udostępnionych przez Użytkownika podczas korzystania z Serwisów jest Ośrodek Sportu i Rekreacji Alpina Sport z siedzibą w Muszynie 33-370, Złockie 76. Alpina Sport przetwarza dane osobowe w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Alpina Sport zapewnia swoim Użytkownikom możliwość korzystania ze swoich Serwisów w sposób anonimowy, jednak w celu uzyskania dostępu do usług oferowanych za pośrednictwem Serwisów wskazane jest dokonanie rejestracji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego. Podanie danych przez Użytkownika jest dobrowolne, przy czym brak podania niektórych danych może uniemożliwić zarejestrowanie się w Serwisach, korzystania z niektórych usług np. dokonania rezerwacji, otrzymania newsletterów lub katalogów.

W trakcie rejestracji Alpina Sport poinformuje Użytkownika, podanie których z wymienionych w formularzu rejestracyjnym danych jest niezbędne do realizacji usług oraz wskaże, które z danych są danymi dodatkowymi, niewpływającymi na wstrzymanie procesu rejestracji.

W celu dokonania rejestracji w Serwisach Użytkownik będzie poproszony co najmniej o podanie następujących danych: Imienia, Nazwiska, Adresu e-mail, telefonu.

Dodatkowo, Alpina Sport przechowuje informacje dotyczące interakcji Użytkowników z Serwisami, treściami i usługami, w tym: informacje dotyczące urządzenia i logowania, tzw. logi systemowe, zawierające datę, czas wizyty i numer IP urządzenia, z którego nastąpiło połączenie oraz dane na temat statystyki oglądalności Serwisów, ruchu do i z poszczególnych witryn. Powyższe działania mają na celu udoskonalenie Serwisów oraz dostosowywanie ich do potrzeb Użytkownika. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi z Serwisu lub Systemu i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.

III. Cele i Podstawy Prawne Przetwarzania Danych

Dane Użytkowników przetwarzane są w szczególności, w następujących celach:
dostarczania ofert oraz usług Użytkownikom, w tym treści dopasowanych do ich zainteresowań,
prowadzenia pomiaru i ulepszania treści oraz usług,
informowania o treściach i usługach Alpina Sport oraz treściach i usługach innych firm współpracujących z Alpina Sport,
udostępniania w Serwisach przestrzeni reklamowej,
prowadzenia marketingu bezpośredniego,
wysyłania bezpłatnego newslettera z informacjami dotyczącymi Alpina Sport, o ile Użytkownik uprzednio wyraził zgodę na otrzymywanie korespondencji promocyjnej od Alpina Sport,
zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania informacji w Alpina Sport,
zarządzania systemami teleinformatycznymi,
dochodzenie roszczeń.

W zakresie, w jakim dane osobowe Użytkownika przetwarzane są w celu ulepszania treści oraz usług Alpina Sport, przekazywania informacji na temat innych usług Alpina Sport, a także dostarczania w Serwisach spersonalizowanych treści marketingowych, przeprowadzania badań i analiz dotyczących produktów, usług, skuteczności reklam Alpina Sport oraz stron trzecich podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest prawnie uzasadniony interes Alpina Sport. W interesie Alpina Sport jest dostarczanie, ulepszanie swoich usług, zapewnienie ich najlepszej jakości oraz informowanie o nich Użytkowników. Wyświetlanie w Serwisach reklam dopasowanych do zainteresowań Użytkowników umożliwia natomiast Alpina Sport pokrycie kosztów usług dostarczanych nieodpłatnie.

Strony trzecie - Partnerzy Alpina Sport, mogą mieć dostęp do stron internetowych Alpina Sport w celu zamieszczania na nich własnych kodów, które pozwalają na analizę Twojej aktywności w Internecie, w celu wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji, dzięki zautomatyzowanemu porównaniu Twoich zainteresowań i preferencji z modelowymi zainteresowaniami i preferencjami użytkowników internetu (profilowanie).

W tym zakresie Partnerzy Alpina Sport są administratorami Twoich danych osobowych, niezależnymi od Alpina Sport i stosuje się do wykonywanego przez nich przetwarzania Twoich danych osobowych zasady i obowiązki odpowiadające tym, które zostały opisane w niniejszej Polityce w stosunku do Alpina Sport.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkownika przez Alpina Sport może być również konieczność zrealizowania umów zawartych z Użytkownikiem, na podstawie których Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisów, a także korzysta z innych usług Alpina Sport.

IV. Udostępnianie Danych

Alpina Sport, co do zasady nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim danych osobowych Użytkowników, za wyjątkiem sytuacji, w których Alpina Sport posiada ku temu podstawę prawną, a także na żądanie podmiotów uprawnionych, lub kiedy jest to niezbędne do wykonania usług oferowanych przez Alpina Sport.

Dane Użytkownika mogą zostać udostępnione na żądanie organów publicznych lub innych podmiotów uprawnionych do takiego dostępu na podstawie przepisów prawa, w szczególności kiedy jest to niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów lub praw innych Użytkowników.

Dostęp do danych Użytkownika mogą uzyskiwać podmioty, z których usług korzysta Alpina Sport w celu dostarczania usług Użytkownikom (np. podmioty zapewniające hosting Serwisów). W takich przypadkach Alpina Sport zawarła z tymi podmiotami stosowne umowy, których przedmiotem jest zabezpieczenie danych Użytkowników przed dostępem osób nieuprawnionych.

Ze względu na konieczność zapobiegania wykonywania pewnych funkcji w serwisach Alpina Sport robotom internetowym, Alpina Sport stosuje mechanizm Google reCAPTCHA do sporadycznego badania, czy zachowania Użytkowników nie noszą znamion zachowań robotów. Z tego względu Alpina Sport może ujawnić Google Inc. adres IP komputera Użytkownika.

Część naszych usługodawców może przechowywać dane Użytkowników poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W takich przypadkach dane Użytkowników mogą być przechowywane w krajach, które zapewniają adekwatny poziom ochrony danych osobowych, lub w krajach, które takiego poziomu nie zapewniają. W tym drugim przypadku Alpina Sport zabezpiecza dane Użytkowników poprzez zawarcie z usługodawcami Alpina Sport umów zawierających tzw. Standardowe Klauzule Umowne zaakceptowane przez Komisję Europejską, które dają gwarancję adekwatnego zabezpieczenia danych Użytkowników w krajach trzecich, korzysta z programu unijno - amerykańskiego programu Privacy Shield lub innych podstaw transferu danych osobowych.

Alpina Sport może ujawniać anonimowe zestawienia zbiorcze oraz zestawienia statystyczne dotyczące np. liczby osób odwiedzających Serwis. Dane te jednak nie pozwalają na identyfikację poszczególnych użytkowników i nie stanowią danych osobowych.

V. Uprawnienia Użytkownika

Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia w stosunku do jego danych osobowych przetwarzanych przez Alpina Sport w ramach Serwisów.

1. Prawo dostępu do danych osobowych:

Na wniosek Użytkownika Alpina Sport potwierdzi, jakie dane osobowe Użytkownika przetwarza oraz dostarczy mu kopię tych danych. W każdym razie zarejestrowany Użytkownik ma dostęp do danych osobowych jakie przekazał Alpina Sport poprzez konto Użytkownika w Serwisach.

2. Prawo do sprostowania danych osobowych:

W przypadku, w którym dane osobowe Użytkownika są nieprawidłowe lub niekompletne, Użytkownik może żądać od Alpina Sport ich sprostowania lub uzupełnienia.

3. Prawo do usunięcia danych osobowych:

W pewnych sytuacjach Użytkownik może domagać się od Alpina Sport usunięcia danych osobowych przetwarzanych przez Alpina Sport (np. kiedy dane są już zbędne do świadczenia usług przez Alpina Sport).

4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych:

Użytkownik może żądać od Alpina Sport czasowego wstrzymania przetwarzania jego danych (np. nieprzesyłania informacji marketingowych na podany adres email) w określonych sytuacjach. Użytkownik może przykładowo zażądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych, kiedy wyraża sprzeciw wobec przetwarzania lub kiedy kwestionuje poprawność danych. Pomimo ograniczenia przetwarzania Alpina Sport nadal będzie uprawniona do przechowywania danych osobowych.

5. Prawo żądania przeniesienia danych osobowych:

W określonych sytuacjach (np. w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody) Użytkownik ma również prawo do otrzymania danych osobowych przetwarzanych przez Alpina Sport w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, aby przekazać te dane innemu administratorowi.

6. Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych:

Użytkownik może żądać zaprzestania przetwarzania przez Alpina Sport jego danych osobowych, kiedy:
Alpina Sport przetwarza dane osobowe Użytkownika na podstawie uzasadnionego interesu swojego lub podmiotu trzeciego, z wyjątkiem sytuacji w których interesy te okażą się nadrzędne wobec interesów, praw i wolności Użytkownika,
Dane Użytkownika przetwarzane są w celach marketingu bezpośredniego,
Przetwarzanie obejmuje zautomatyzowane podejmowanie decyzji wobec Użytkownika, w tym profilowanie.

VI. Okres Przechowywania Danych

Alpina Sport przechowuje dane osobowe Użytkowników jedynie przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania celów, dla których dane zostały zebrane. Po tym czasie dane są usuwane lub anonimizowane w taki sposób, iż nie jest możliwe ustalenie tożsamości Użytkownika.

Dane osobowe mogą być przechowywane dłużej, jeżeli obowiązek taki wynika z przepisów prawa lub jest to konieczne dla obrony lub dochodzenia przez Alpina Sport roszczeń w stosunku do Użytkowników.

VII. Polityka Cookies I Innych Mechanizmów Automatycznego Przechowywania Danych Na Urządzeniach Końcowych Użytkownika Lub Przekazywanych Przez Użytkownika Automatycznie

W Serwisach stosowane są mechanizmy automatycznego przechowywania danych (mechanizm typu: cookies, Local Storage Object, e-Tag). Są one stosowane w celu lepszego dostosowania Serwisów do potrzeb Użytkowników. Na potrzeby niniejszej polityki mechanizmy automatycznego przechowywania danych będą określane mianem cookies.

Pliki cookies są to pliki zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika, służące do identyfikacji przeglądarki Użytkownika w trakcie korzystania z Serwisów. Za ich pomocą dostarczane są administratorowi informacje statystyczne o ruchu Użytkowników, aktywności Użytkowników i sposobie wykorzystania Serwisów. Pozwalają one na dostosowanie treści i usług do preferencji Użytkownika.

Większość plików cookies to tzw. cookies sesji, które są automatycznie usuwane z dysku twardego po zakończeniu sesji (czyli po wylogowaniu się lub zamknięciu okna przeglądarki). Niektóre z plików cookies pozwalają na rozpoznanie urządzenia końcowego Użytkownika w trakcie ponownego odwiedzania Serwisów - nie są usuwane w sposób automatyczny, zapisują się na urządzeniu końcowym. W przypadku urządzeń mobilnych analogicznie, jak w przypadku urządzeń stacjonarnych zastosowany został mechanizm przyjmowania plików cookies, umożliwiający zapamiętywanie informacji związanych z danym Użytkownikiem.

Alpina Sport informuje, że podmioty trzecie, w tym niepowiązane kapitałowo z Alpina Sport, w celu wyświetlania reklam w Serwisach mogą umieszczać w przeglądarkach Użytkowników swoje pliki cookies.

Alpina Sport korzysta z usług zewnętrznych usługodawców w celu zbierania informacji o aktywności Użytkowników w Serwisach. Podmioty te mogą umieszcza na urządzeniach Użytkowników swoje pliki cookies.

Serwisy wykorzystują także usługę stron trzecich, dzięki której Alpina Sport uzyskuje zanonimizowane raporty o korzystaniu z Serwisu internetowego oraz skuteczności prowadzonych kampanii marketingowych. Użytkownik który nie wyraża zgody na taki sposób monitorowania jego zachowania powinien wyrazić swój sprzeciw, korzystając z linku: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/, http://optout.hit.gemius.pl/removePL.php lub podobnych.

Użytkownik w każdym momencie może wyłączyć w swojej przeglądarce obsługę przyjmowania plików cookies jednak efektem takiej zmiany mogą być utrudnienia związane z obsługą usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu. Zapisane pliki cookies mogą być także przez Użytkownika usunięte poprzez zastosowanie odpowiednich funkcji przeglądarki internetowej, programów służących w tym celu lub narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

Ze względu na różnorodność dostępnych przeglądarek i aplikacji służących do obsługi serwisów internetowych zarządzanie plikami cookies w różnych przeglądarkach wygląda inaczej, dlatego przed rozpoczęciem korzystania z Serwisów zalecamy zapoznanie się ze sposobem zarządzania funkcjami prywatności/ bezpieczeństwa umieszczonymi w menu używanej przez Użytkownika przeglądarki, oraz skonfigurowania ich w preferowany przez Użytkownika sposób.

Niedokonanie zmian w ustawieniach używanej przeglądarki w zakresie zarządzania pilikami cookies spowoduje, iż pliki cookies będą umieszczane w sposób automatyczny w urządzeniu końcowym Użytkownika. Brak dokonania przez Użytkownika zmian w ustawieniach przeglądarki skutkujących wyłączeniem przyjmowania plików cookies i korzystanie z Serwisów oznacza zgodę Użytkownika na wykorzystanie plików cookies na zasadach opisanych w niniejszej Polityce.

Ze względów bezpieczeństwa zalecane jest korzystanie z najnowszych dostępnych wersji przeglądarek internetowych.

W przypadku problemów związanych z ustawieniem blokady przyjmowania plików cookies Użytkownik może zwróci
się z prośbą o pomoc do Biura Obsługi Klienta, wysyłając zapytanie drogą elektroniczną na adres e-mail: support@backup.pl.

VIII. Wykorzystanie Cookies w Celach Marketingowych

Marketing prowadzony w ramach Serwisu internetowego pozwala nam oferować usługi dopasowane do Twoich zainteresowań i potrzeb. Alpina Sport jak i inni reklamodawcy może wykorzystywać pliki cookies w celach statystycznych w celu mierzenia wyświetleń reklam pojawiających się w serwisach oraz liczby kliknięć w te reklamy. Pliki cookies Alpina Sport oraz innych reklamodawców umożliwiają mierzenie jak często reklamy wyświetlają się Użytkownikowi i jak efektywne są prowadzone kampanie marketingowe. Umożliwia to dostarczanie Użytkownikom korzystającym z Serwisów reklam dostosowanych do ich preferencji i zainteresowań. To, jakie reklamy mogą interesować Użytkownika ustalane jest na podstawie zachowań Użytkownika w serwisach oraz sposobu interakcji Użytkownika z treściami dostępnymi w Serwisach.

Część plików cookies umieszczanych w przeglądarkach Użytkowników służy celom marketingowym. Pliki te pozwalają nam zrozumie
jakimi treściami Użytkownik może być zainteresowany oraz wyświetlać reklamy w oparciu o te zainteresowania. W ramach naszych Serwisów mogą więc być wyświetlane reklamy w oparciu o zachowania Użytkowników na innych stronach. Przykładowo Użytkownik często odwiedzający strony związane z motoryzacją może zobaczyć na naszych Serwisach reklamy samochodów.

Dane o aktywności Użytkowników na naszych Serwisach mogą być także udostępniane naszym partnerom marketingowym. W związku z tym, Użytkownik korzystając z innych stron może zobaczyć reklamy wyświetlane w oparciu o aktywność w Serwisach Alpina Sport.

Serwisy wykorzystują także formę marketingu internetowego polegającą na tzw. retargetowaniu. Umożliwia to naszym partnerom wyświetlanie Użytkownikom reklam w oparciu o ich interakcje ze stronami niepowiązanymi z Serwisami Alpina Sport. Przykładowo Użytkownik który na stronie ze z biletami lotniczymi nie dokończył zakupu biletu do Los Angeles, korzystając z serwisów może zobaczyć reklamę pochodzącą z tej strony prezentującą loty do Stanów Zjednoczonych Ameryki lub inne połączenia lotnicze, które Użytkownik przeglądał.

Marketing behawioralny prowadzony w ramach Serwisów nie wiąże się ze zbieraniem danych osobowych takich jak imię, nazwisko, adres zamieszkania, czy innych danych pozwalających na przypisanie zachowań Użytkownika do jakiejkolwiek możliwej do zidentyfikowania osoby.

Użytkownik może wyrazić sprzeciw wobec wyświetlania reklam w Serwisach z wykorzystaniem marketingu behawioralnego. Nie spowoduje to jednak niewyświetlania Użytkownikowi reklam w Serwisach, a jedynie brak dostosowania reklam do preferencji i zainteresowań Użytkownika. Więcej informacji na temat tego w jaki sposób Użytkownik może wyrazić sprzeciw wobec marketingu behawioralnego dostępnych jest pod adresem: https://adssettings.google.com/, http://spoldzielnia.nsaudience.pl/opt-out/ lub podobne.

IX. Odsyłacze Do Innych Stron

Niniejszy dokument odnosi się jedynie do Serwisów, których administratorem jest Alpina Sport. Alpina Sport nie ponosi odpowiedzialności za linki umieszczone w Serwisach umożliwiające Użytkownikom bezpośrednie przejście na strony, których administratorem nie jest Alpina Sport. Zachęcamy do zapoznania się treścią zapisów dotyczących prywatności umieszczonych na stronach, do których prowadzą odwołania.

X. Środki Techniczne i Organizacyjne Zabezpieczające Dane

Informacje przekazywane przez naszych Użytkowników przetwarzane i przechowywane są z zastosowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa zgodnych z wymogami stawianymi przez polskie prawo. Alpina Sport zabezpiecza dane Użytkowników przed nieupoważnionym dostępem, wykorzystaniem lub ujawnieniem. Dane przetwarzane są w środowisku kontrolowanym przy zachowaniu wysokich standardów ochrony.

XI. Przetwarzanie Danych Dzieci

Usługi Alpina Sport oferowane w ramach serwisów skierowane są osób w różnym wieku, w tym do dzieci. Dzieci, aby mogły skorzystać z usług muszą posiadać zgodę rodzica na przetwarzanie ich danych osobowych.

XV. Zmiany W Polityce Prywatności

W stopce Serwisów administrator zobowiązuje się utrzymywać aktualną treść polityki prywatności.

XVI. Kontakt oraz Prawo Wniesienia Skargi

Pytania, wnioski i uwagi odnośnie zasad polityki prywatności oraz przetwarzania danych Użytkownika przez Alpina Sport należy kierować drogą elektroniczną na adres e-mail: info@alpinasport.pl lub pisemnie na adres: Ośrodek Sportu i Rekreacji Alpina Sport z siedzibą w Muszynie 33-370, Złockie 76.

W przypadkach, w których Użytkownik nie będzie usatysfakcjonowany odpowiedzią udzieloną przez Alpina Sport lub podjętymi działaniami, Użytkownik ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Facebook